Love& Vedtægter 1Gilde

Link til Vedtægter

Vedtægter for

 1. 1 Sct. Georgs Gilde i Kolding

 

 1. Gildets navn er 1. Sct. Georgs Gilde i Kolding og er oprettet den 17/8 1934.
 1. Gildet arbejder efter love for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, og dets ledelse og arbejdsgrundlag er indeholdt i lovenes § 7a.
 1. Gildetinget, som afholdes hvert år inden den 1. april, er gildets øverste myndighed.

Indkaldelse skal ske skriftligt eller pr. mail til gildets medlemmer med mindst 14 dages varsel.

 1. Forslag, der ønskes behandlet på gildetinget, skal være gildemesteren i hænde senest 1 måned før gildetinget og udsendes sammen med dagsorden.

Alle vedtagelser og valg på gildetinget – bortset fra vedtægtsændringer – kræver simpel majoritet af de fremmødte gildebrødre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 1.  Ekstraordinært gildeting skal afholdes, når gildeledelsen eller 1/3 af gildets med-lemmer kræver det, med udførlig angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske på samme måde som til ordinært gildeting.
 1. Gildets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af de 2 revisorer. Det reviderede regnskab udsendes sammen med dagsorden.
 1.  Gildets tegningsret tegnes af gildemester og gildeskatmester i forening.
 2.  Gildet er inddelt i grupper.
 1.  Vedtægtsændringer kan kun ske på gildeting, hvor de foreslåede emner er opført på den udsendte dagsorden, såfremt 2/3 af gildets medlemmer er til stede og at 2/3 af disse stemmer for. Såfremt der ikke er 2/3 af  gildets medlemmer tilstede, skal der indkaldes til et ekstraordinært gildeting, hvor afstemningen afgøres ved simpelt flertal.
 1. I forhold, der ikke er omfattet af nærværende vedtægter, eller i tvivlstilfælde, er de for Landsgildet gældende love og administrative bestemmelser gældende.
 1. For optagelse af nye gildebrødre gælder, at optagelsen skal godkendes enstemmigt af nuværende gildebrødre senest ved gildemøde/gildehal forud for den gildehal, hvor optagelsen vil finde sted.

Optagelsesgebyr kr. 200,- betales efter optagelsen.

Der opkræves kontingent månedsvis fra optagelsestidspunkt indtil kommende

normale halvårskontingent.

 

For gildeting i lige år.

Dagsorden:

 1. a) valg af dirigent
 2. b) valg af protokolfører
 3. c) protokollen oplæses
 1. Gildeledelsens beretning
 1. a) regnskab
 2. b) budget for næste år
 3. c) fastsættelse af kontingent
 1. a) beretning fra hjælpekomiteen
 2. b) beretning fra lejrudvalget
 3. c) beretning fra husudvalget
 4. d) beretning fra broderfonden
 5. e) beretning fra 1. hjælpegruppe
 1. Indkomne forslag
 1. a) valg af gildemester og suppleant. Vælges for 2 år.
 2. b) valg af flagherold og suppleant. Vælges for 2 år.
 3. c) valg af optagelsesudvalg. – Ledelsen
 1. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan besluttes noget under pkt. 7: Eventuelt.

,

For gildeting i ulige år.

Dagsorden:

 1. a) valg af dirigent
 2. b) valg af protokolfører
 3. c) protokollen oplæses
 1. Gildeledelsens beretning
 1. a) regnskab
 2. b) budget for næste år
 3. c) fastsættelse af kontingent
 1. a) beretning fra hjælpekomiteen
 2. b) beretning fra lejrudvalget
 3. c) beretning fra husudvalget
 4. d) beretning fra broderfonden
 5. e) beretning fra 1. hjælpegruppe
 1. Indkomne forslag
 1. a) valg af gildekansler og suppleant. Vælges for 2 år.
 2. b) valg af gildeskatmester og suppleant. Vælges for 2 år.
 3. c) valg af dørherold og suppleant. Vælges for 2 år.
 4. d) valg af 2 revisorer og suppleant. Vælges for 2 år.
 5. e) valg af skriver og suppleant. Vælges for 2 år.
 6. f) valg af hjælpekomitéen og suppleant. Vælges for 2 år.
 7. g) valg af lejrudvalg og suppleant. Vælges for 2 år.
 8. h) valg af husudvalg og suppleant. Vælges for 2 år.
 9. i) valg af GIM og suppleant. Vælges for 2 år.
 10. j) valg af juletræsudvalg og suppleant. Vælges for 2 år.
 11. k) valg af ridderudvalg og suppleant. Vælges for 2 år.
 12. l) valg af broderfond og suppleant. Vælges for 2 år.
 13. m) valg af 1. Gildes hjælpegruppe. Vælges for 2 år.
 14. n) Valg af operaudvalg og suppleant – ledelsen. Vælges for 2 år.
 15. o) Valg af distributionsudvalg. Vælges for 2 år.

I § 6 pkt. f – o er ledelsen bemyndiget til at supplere og udnævne enkeltpersoner, hvis behovet opstår.

 1. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan besluttes noget under pkt. 7: Eventuelt.

Vedtaget på gildetinget den 1. marts 2012

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere