4. Gilde Kongebåden

[imageeffect image=”11446″ width=”400″ height=”300″]
[imageeffect image=”11524″ width=”400″ height=”300″]
[imageeffect image=”11525″ width=”400″ height=”300″]

4. gildes kongelige båd på Slotssøen.

Den “kongelige” robåd ligger på sin mangeårige plads i Slotssøen. Det sørger 4. Sct. Georgs Gilde i Kolding for. En gruppe gildebrødre, med Kaj Johansen som den kyndige leder, har istandsat båden, der tilhøre 4. Sct. Georgs Gilde med tilhørende rettigheder.

Lørdag den. 6. maj. 2000 blev den søsat under gildebrødrenes bevågenhed. Det skete som led i 4. Gildes 35 års fødselsdag.

I mange år tilhørte båden Slotsmølle bryggeriet, hvor man trofast passede den godt, men den gamle hæderkronede virksomhed Slotsmøllen måtte lade livet på stordriftens alter. Slotsøl bliver stadig markedsført, men produceres ikke mere i Kolding. Og bryggeribygningerne blev dømt til nedrivning.

Men Slotsmøllens kongelige robåd får altså lov til at leve videre. Den har sin egen lille del af Koldings historie. Det kan vi bl.a. læse om i P. Eliassens bog om Koldinghus. Den fører os tilbage til dagene 30. maj – 4. juni 1765, hvor alt det kongelige jordegods på Koldingegnen “Ryttergodset” blev bortsolgt ved en stor auktion. Ved den lejlighed overgik også Slotsmøllen til privateje, idet den solgtes til Nikolaj H. Jørgensen med”Dam og Damsbåd”. Dette betød dog ikke at mølleren fik ejendomsret over søen. Den forblev kongens ejendom. Men i 1802 påtog mølleren sig at istandsætte og vedligeholde dæmningen øst for søen og møllebroen. I aftalen herom var et af vilkårene:” ..at han og følgende Ejere, forsaavidt ingen andens lovlige ret derved krænkes, Maa holde en Baad og bruge Fiskeri i Slotssøen, saa længe ingen kongelige eller fyrstelige Herskaber beboede Slottet, eller Kongen paa anden Maade finder for godt at disponere over Søen, dog med Vilkaar, a) at det bliver vedkommende uforment til behørig Bredde at istandsætte Vejen nordfor Søen og b) at Møllens Ejer ved kgl. Herskabers Gennemrejse er forpligtet til at udlaane sin Baad og Fiskeredskaber, dersom Fiskerei i Søen ved saadan lejlighed skulle forlanges,”

180 år senere fik Slotsmøllens daværende ejer direktør Leif Typkjær lejlighed til at efterkomme den gamle forpligtigelse.

Onsdag den. 1. september 1982 fik båden sin første kongelige gæst. Ikke for at fiske, men for at bese Koldinghus fra søsiden. Det var prins Henrik, der sammen med borgmester Bent Rasmussen af roeren Lief Kruse fik sig en rotur på Slotssøen til stor morskab for de mange fremmødte tilskuere.

I 2002 blev det prins Joakim og borgmester Per Bødker Andersen, der kunne nyde en tur i gildets kongelige båd. Også denne tur blev roet af Leif Kruse.

Den gamle forpligtelse var dog blevet ophævet i trediverne, men bryggeriet havde trofast sikret, at der fortsat lå en båd parat i Slotssøen.

I en årrække sørgede Slotsmøllens venner hvert år for på festlig vis at søsætte robåden, når den efter vinterhi på land igen skulle indtage sin plads i søen. Det skete selvfølgelig i forbindelse med nydelse af bryggeriets frembringelse efter, at båden af vennerne var præsenteret på en tur rundt gennem byens gader. Et festligt indslag i byens liv, der (for mange) desværre ophørte med bryggeriets nedlæggelse.

Nu sørger 4. Sct. Georgs Gilde hvert forår for med en lille procesion og musikanter, at båden atter vil være på søen for trofast at afvente sin næste kongelige gæst. For at bevare den længst mulig, Bliver båden taget på land, når vintertiden nærmer sig.

Dette er forfattet af Poul Nielsen.

Se endvidere diverse foto med Kongebåden


Et laug sørger for at båden hvert år bliver vedligeholdt,

og sat i slotssøen hvert forår og taget op hvert efterår

[imageeffect image=”11527″ width=”400″ height=”300″]

Vedtægter for

Bådlauget Slotsmøllen

Under 4. Sct. Gilde Kolding

Oprettet 30. januar 2009

[imageeffect image=”11528″ width=”400″ height=”300″]

Navn

 • “Bådlauget Slotsmøllen”

 Formål

 • at drage omsorg for, at traditionen og historien om Kongebåden bliver bevaret.
 • at vedligeholde Kongebåden, så den kan søsættes hvert år ultimo april/primo maj.
 • at båden altid er i en sådan stand, at den kongelige familie til enhver tid i sommerhalvåret kan benytte båden til en tur på Slotssøen.

Sammensætning af Lauget

 • Lauget består af 8 medlemmer.
 • Lauget supplerer sig selv.
 • alle medlemmer af 4. Gilde kan blive medlem, dog skal nye medlemmer have udvist udbredt interesse for søfart og for kongebåden i særdeleshed, for at kunne blive optaget.
 • laugets medlemmer må ikke være under 21 år, og ikke over 85 år, da medlemskab kræver et vist ansvar og adræthed.

De nuværende medlemmer (revideres hvert år) er:

 • Kaptajn: Kaj Johansen (Konstitueret på Laugmøde)
 • Styrmand: Jan Rothausen
 • Styrmand Jakob Seistrup
 • Maskinmester: Arne Rask
 • Hovmester: Henning Spens
 • Bådsmand: Kaj Johansen
 • PR Officer Christian Vildfang
 • Matros: Uffe Uhrbrand
 • Matros: Søren Uhrbrand

Omfanget af de enkeltes ansvar og opgaver beskrives nærmere i de enkeltes stillingsbeskrivelser i Regler for Bådlauget Slotsmøllen.

Ved officielle arrangementer og begivenheder optræder besætningen i ens trøjer (Gildetrøjer)

Laugets interne aktiviteter er –

 • at der afholdes 1 møde en gang i løbet af årets første 2 måneder, hvor lauget konstituerer sig selv, samt planlægning af årets standerhejsning.
 • at tage båden på land sidst i oktober, og rengøre den før den kommer i tørdok, så den er forberedt til forårets klargøring.
 • at klargøre båden i marts og april, så den er klar til standerhejsningen sidst i april eller først i maj.
 • at vurderer omfanget af kommende reparationer og vedligeholdsarbejde i meget tæt samarbejde med bådsmanden.
 • – derudover kan der være aktiviteter af forskellig art.

Laugets økonomi

 • 4.sct Georgs Gilde afholder udgifter i forbindelse med bådens vedligeholdelse, udfra bådsmandens vurdering i februar og godkendt af kaptajnen.
 • 4.sct Georgs Gilde afholder udgifter i forbindelse med laugets vedligeholdelse.
 • 4. Sct. Georgs Gilde afholder udgifter i forbindelse med standerhejsning og optagning.

Der føres protokol for hvert møde.

 

Godkendt på stiftende møde d. 30 januar 2009.

Revideret d. 21 marts 2012.

 

Bilag:

Regler for Bådlauget Slotsmøllen

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Læs mere